663-258-764 mgawin@pegaz.la

W ramach bezpłatnego przedszkola dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy:

 • Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET),
 • Przygotowanie Arkusza Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka,
 • Terapie Logopedyczne,
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • Fizjoterapię,
 • Terapię integracji sensorycznej,
 • Terapię ręki,
 • Logorytmikę,

Dzieciom oferujemy: pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz w zakresie integracji sensorycznej i rehabilitacji;

Rodzicom i opiekunom oferujemy : konsultacje psychologiczne oraz pomoc terapeutyczną.

Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęte działaniami terapeutycznymi i opieką edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą bezpłatnie. 

—————————————————————————————————————————————-

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Pegaz, oferujemy terapie:

 • logopedyczne,
 • psychologiczne,
 • pedagogiczne dla naszych wychowanków,
 • logorytmiczne,
 • gimnastykę korekcyjną.

Poradnia PP Pegaz.la udziela pomocy w zakresie:

Dzieciom: pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz w zakresie integracji sensorycznej, rehabilitacji i reedukacji;

Rodzicom i opiekunom: pomoc terapeutyczną, w szczególności pomoc związaną z wychowaniem, kształceniem i rozwojem dzieci.

Dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju są objęte działaniami terapeutycznymi bezpłatnie. 

Na czym polega Wczesne Wspomaganie Rozwoju?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 7 r. ż.). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.