W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Pegaz, oferujemy terapie:

  • logopedyczne,
  • psychologiczne,
  • pedagogiczne dla naszych wychowanków,
  • logorytmiczne,
  • gimnastykę korekcyjną.

Poradnia PP Pegaz.la udziela pomocy w zakresie:

Dzieciom: pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz w zakresie integracji sensorycznej, rehabilitacji i reedukacji;

Rodzicom i opiekunom: pomoc terapeutyczną, w szczególności pomoc związaną z wychowaniem, kształceniem i rozwojem dzieci.

Dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju są objęte działaniami terapeutycznymi bezpłatnie. 

Na czym polega Wczesne Wspomaganie Rozwoju?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 7 r. ż.).
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.