W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Pegaz.la, oferujemy terapie:

 • logopedyczne,
 • psychologiczne
 • pedagogiczne dla naszych wychowanków

Poradnia PP Pegaz.la udziela pomocy w zakresie:

Dzieciom: pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz w zakresie integracji sensorycznej, rehabilitacji i reedukacji (Wczesne Wspomaganie Rozwoju)

Rodzicom i opiekunom: pomoc terapeutyczną, w szczególności pomoc związaną z wychowaniem, kształceniem i rozwojem dzieci.

Również od niedawna w Naszym przedszkolu dla dzieci prowadzone są przez specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Pegaz.la zajęcia z logo rytmiki oraz gimnastyki korekcyjnej.

Na czym polega Wczesne Wspomaganie Rozwoju?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego nieprawidłowości do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 6 r. ż.).
Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno– edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,
 • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
 • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
 • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

Realizacją powyższych zadań i zapewniania optymalnego rozwoju niepełnosprawnemu dziecku i pomocy jego rodzicom (opiekunom), zajmuje się interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, z małymi dziećmi, który tworzą:

 • lekarze różnych specjalności (np. okulista, neurolog, audiolog, w zależności od potrzeb),
 • psycholodzy,
 • logopedzi,
 • pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, w zależności od niepełnosprawności dziecka),
 • terapeuci innych specjalności (terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej, w zależności od potrzeb dziecka)