663-258-764 mgawin@pegaz.la

Poniższa koncepcja pracy przedszkola opracowana została na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324) oraz Statutu Przedszkola Misie Tulisie.

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwację i ewaluację organizacji pracy przedszkola.

W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz określono kierunki dalszych działań.

MISJA MISI TULISI:

Wspólna edukacja odkrywczą zabawą – skuteczną i nowoczesną.

WIZJA MISI TULISI:

Doświadczamy. Odkrywamy. Rośniemy.
WSPÓLNIE.

Wspomagamy harmonijny rozwój dziecka poprzez odkrywczą zabawę w oparciu o edukację skuteczną, przyjazną i nowoczesną.

CELE GŁÓWNE:

1. Przedszkole Misie Tulisie ma na celu wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
2. Rozwijać i wspierać kreatywność oraz samodzielność w bezpiecznej atmosferze i akceptacji, jak i nakierowywać na poprawne rozwiązania.
3. Pragniemy nauczyć nasze pociechy wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm i poczucie własnej wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1) wspomaganie dzieci w rozwijanie uzdolnień oraz kształtowanie oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną – zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz podstawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

METODY PRACY DYDAKTYCZNEJ:

Metoda Dobrego Startu, pogadanka, metoda badawcza ( eksperyment ), Metoda Ruchu Rozwijającego, pedagogika zabaw, burza mózgów, inne materiały.

METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ:

modelowanie pozytywnych zachowań ( pozytywne wzmacnianie na początku za każdym razem, gdy dziecko poprawnie się zachowa, potem wzmacnianie nieregularne dla podtrzymania wymaganego zachowania).
Środki: pochwała na forum, pochwała przy rodzicu, drobne nagrody rzeczowe.

UZNAJEMY, ŻE ZABAWA JEST:

Podstawową aktywnością, pomocą w ćwiczeniu pamięci, logicznego myślenia oraz rozwoju fizycznym. Rozwija umiejętności współpracy, jest formą odpoczynku, relaksu, który ładuje pozytywnymi myślami.

SYSTEMY MOTYWACJI STOSOWANE W PRZEDSZKOLU:

1) system motywacji dzieci:
-> nagrody społeczne
-> nagrody rzeczowe
2) system diagnozowania osiągnięć dzieci:
-> obserwacja
-> arkusz oceny rozwoju dziecka 3, 4 i 5 letniego
3) system obserwowania osiągnięć nauczycieli:
-> obserwacja zajęć, analiza dokumentów, dziennik zajęć pracy
4) system informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
-> rozmowy na zebraniach, konsultacje indywidualne bezpośrednie lub telefoniczne, arkusze oceny dziecka 3, 4 i 5 letniego, wraz z oceną jego gotowości szkolnej, różnego rodzaju uroczystości przedszkolne

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU:

1) zasada współpracy wychowawczej z rodziną dziecka
-> możliwość indywidualnych konsultacji, skorzystania z wsparcia w sytuacjach trudnych, ukierunkowanie w prawidłowy sposób postępowania dziecka
2) zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym
-> promocja przedszkoli w lokalnej gazetce i na portalach internetowych, organizowanie balów, dni otwartych, zabaw integracyjnych dla dzieci z przedszkola oraz dla dzieci mieszkających w okolicy. Dbamy o środowisko naturalne, segregujemy śmieci, zbieramy zużyte baterie, stare telefony, żużyte nakrętki
3) współpraca przedszkoli z instytucjami wspierającymi naszą działalność
-> współpraca z Fundacją Bezpieczni w Ruchu Drogowym, uczelniami wyższymi w zakresie praktyk studenckich, Powiatowym Urzędem pracy w zakresie organizacji staży i prac interwencyjnych, Strażą Pożarną, Policją, Centrum Rozwoju Rodziny Pozytywka, basenem u Jezuitów, kortem tenisowym, poradnią psychologiczno – pedagogiczną Pegaz.la

ROCZNY PLAN PRACY

Roczny plan pracy jest przygotowany na początku września, ponadto miesięczne plany pracy dostępne są na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej w zakładce dla rodziców.

INNE ZAGADNIENIA UZNANE ZA WAŻNE DLA DANEGO PRZEDSZKOLA

Indywidualne traktowanie dzieci i rodziny, wspieranie rozwoju dziecka oraz rodziny w rozwiązywaniu problemów.