Koncepcja pracy

Poniższa koncepcja pracy przedszkola opracowana została na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324) oraz Statutu Przedszkola Misie Tulisie.

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwację i ewaluację organizacji pracy przedszkola.

W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz określono kierunki dalszych działań.

MISJA TULISI:

Wspólna edukacja odkrywczą zabawą – skuteczną i nowoczesną.

WIZJA TULISI:

Doświadczamy. Odkrywamy. Rośniemy.
WSPÓLNIE.

Wspomagamy harmonijny rozwój dziecka poprzez odkrywczą zabawę w oparciu o edukację skuteczną, przyjazną i nowoczesną.

CELE GŁÓWNE:

1. Przedszkole Misi Tulisi ma na celu wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
2. Rozwijać i wspierać kreatywność oraz samodzielność w bezpiecznej atmosferze i akceptacji, jak i nakierowywać na poprawne rozwiązania.
3. Pragniemy nauczyć nasze pociechy wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm i poczucie własnej wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1) wspomaganie dzieci w rozwijanie uzdolnień oraz kształtowanie oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną – zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz podstawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

KRYTERIA SUKCESU:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują
– grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych ) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania – wie również komu można podawać takie informacje;
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
6) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
7) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
8) samodzielnie korzysta z toalety;
9) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
10)utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci
11) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
12) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
13) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
14) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach;
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
15) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach ( wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach );
16) grupuje obiekty w sensowny sposób ( klasyfikuje ) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
17) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej u dzieci
18) dba o swoje zdrowie – zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia ;
19) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
20) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
21) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie, parku, na boisku w sali gimnastycznej;
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
22) wie, jak trzeba zachowywać się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
23) orientuję się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
24) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
25) wie, że nie może samodzielnie stosować lekarstw i zażywać środków chemicznych oraz czystości;
26) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu – ma rozeznanie gdzie może się bezpiecznie bawić, a gdzie nie;
Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
27) wie, jak należy zachować się na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawiu, w teatrze, kinie;
28) odgrywa rolę w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestami i ruchem, jak również umie posługiwać się rekwizytami;
Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
29) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe;
30) chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
31) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego – wyraża je pląsając lub tańcząc;
32) tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów, a także improwizuje ją ruchem;
33) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej;
Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
34) przejawia w miarę swoich możliwości zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki, oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
35) umie wypowiadać się o różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazy – takich jak kształt i barwy, w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
36) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą – także architekturą zieleni i wnętrz;
Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
37) Wznosi konstrukcje z klocków i tworzy konstrukcje z różnorodnych materiałów, np. przyrodniczych;
38) ma poczucie sprawstwa ( „potrafię to zrobić” ) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
39) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
40) interesuje się urządzeniami technicznymi, np. używanymi w gospodarstwie domowym, próbuje rozumieć jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich;
Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
41) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne, charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwa wynikające z pogody;
42) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji i stosuje się do podanych informacji w miarę swoich możliwości;
Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
43) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych warunkach przyrodniczych;
44) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt ( przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm ) i wzrostu roślin ( światło, temperatura, wilgotność );
45) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku, wie w jaki sposób człowiek może je chronić i im pomóc
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
46) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
47) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem ma palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
48) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
49) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
50) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
51) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
52) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym roku kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
53) potrafi uważnie patrzeć, organizuje pole spostrzeżeniowe, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
54) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo ruchową – potrzebną do nauki pisania;
55) interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania;
56) słucha na przykład opowiadań, baśni i rozmawia o nich – interesuję się książkami;
57) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowie o prostej budowie fonetycznej;
58) rozumie sens informacji podawanych w formie uproszczonych rysunków, oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
59) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują i czym się zajmują;
60) zna nazwę miejscowości, kw której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
61) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolica Polski jest Warszawa;
62) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że że Polska należy do UE;
63) wiem, że wszystkie ludzie mają równe prawa.

METODY PRACY DYDAKTYCZNEJ:

Metoda Dobrego Startu, pogadanka, metoda badawcza ( eksperyment ), Metoda Ruchu Rozwijającego, pedagogika zabaw, burza mózgów, inne materiały.

METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ:

modelowanie pozytywnych zachowań ( pozytywne wzmacnianie na początku za każdym razem, gdy dziecko poprawnie się zachowa, potem wzmacnianie nieregularne dla podtrzymania wymaganego zachowania).
Środki: pochwała na forum, pochwała przy rodzicu, drobne nagrody rzeczowe.

UZNAJEMY, ŻE ZABAWA JEST:

Podstawową aktywnością, pomocą w ćwiczeniu pamięci, logicznego myślenia oraz rozwoju fizycznym. Rozwija umiejętności współpracy, jest formą odpoczynku, relaksu, który ładuje pozytywnymi myślami.

SYSTEMY MOTYWACJI STOSOWANE W PRZEDSZKOLU:

1) system motywacji dzieci:
-> nagrody społeczne
-> nagrody rzeczowe
2) system diagnozowania osiągnięć dzieci:
-> obserwacja
-> arkusz oceny rozwoju dziecka 3, 4 i 5 letniego
3) system obserwowania osiągnięć nauczycieli:
-> obserwacja zajęć, analiza dokumentów, dziennik zajęć pracy
4) system informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
-> rozmowy na zebraniach, konsultacje indywidualne bezpośrednie lub telefoniczne, arkusze oceny dziecka 3, 4 i 5 letniego, wraz z oceną jego gotowości szkolnej, różnego rodzaju uroczystości przedszkolne

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU:

1) zasada współpracy wychowawczej z rodziną dziecka
-> możliwość indywidualnych konsultacji, skorzystania z wsparcia w sytuacjach trudnych, ukierunkowanie w prawidłowy sposób postępowania dziecka
2) zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym
-> promocja przedszkoli w lokalnej gazetce i na portalach internetowych, organizowanie balów, dni otwartych, zabaw integracyjnych dla dzieci z przedszkola oraz dla dzieci mieszkających w okolicy. Dbamy o środowisko naturalne, segregujemy śmieci, zbieramy zużyte baterie, stare telefony, żużyte nakrętki
3) współpraca przedszkoli z instytucjami wspierającymi naszą działalność ( jakimi? )
-> współpraca z Fundacją Bezpieczni w Ruchu Drogowym, uczelniami wyższymi w zakresie praktyk studenckich, Powiatowym Urzędem pracy w zakresie organizacji staży i prac interwencyjnych, Strażą Pożarną, Policją, Centrum Rozwoju Rodziny Pozytywka, basenem u Jezuitów, kortem tenisowym, poradnią psychologiczno – pedagogiczną Pegaz.la

ROCZNY PLAN PRACY

Roczny plan pracy jest przygotowany na początku września, ponadto miesięczne plany pracy dostępne są na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej w zakładce dla rodziców.

INNE ZAGADNIENIA UZNANE ZA WAŻNE DLA DANEGO PRZEDSZKOLA

Indywidualne traktowanie dzieci i rodziny, wspieranie rozwoju dziecka oraz rodziny w rozwiązywaniu problemów.